Pravidla vlekového wakeboardingu a wakeskatingu pro Českou Republiku.

Pravidla pro vlekový wakeboarding a wakeskating

 

Vypracováno na základě světových pravidel CWWC a IWWF

Datum vydání: 20. Února 2011

Přeložil: Water Sports Club z.s.

Úpravy pro ČR: Water Sports Club z.s. a Michal Urban

Aktualizace: 1. prosince 2013

Water Sports Club z.s. a Michal Urban

Úpravu provedl: Water Sports Club z.s. a Michal Urban

Vydal: ČSVLW

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

2 BEZPEČNOST

3 KATEGORIE / ROZDĚLENÍ 

4 SYSTÉM ROZJÍŽDĚK/ ZÁVODNÍ POŘADÍ 

5 ZÁVODIŠTĚ 

6 TAŽNÁ LANA 

7 PŘEKÁŽKY 

8 VÝSTROJ

9 FORMÁT

10 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA / BODOVÁNÍ 

11 WAKESKATE

12 PROTESTY

13 ZMĚNY ROZPISU 

14 CENY NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 

15 ROZHODČÍ, FUNKCIONÁŘI A STARTÉŘI 

16 ŽEBŘÍČKY 

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Působnost pravidel: Pravidla zaváděná jednotlivými organizátory na jednotlivé závody registrované u Českého svazu vodního lyžování (ČSVL) se musejí co nejvíce podobat těmto pravidlům. Dle kontextu zahrnují výrazy vyjádřené v mužském rodě i rod ženský.

1.2 Výjimky z těchto pravidel: V případech, kdy není možné tato pravidla dodržet, provede potřebné změny hlavní rozhodčí se souhlasem většiny ostatních rozhodčích (jelikož jsou 3 rozhodčí platí tedy většina včetně hlavního rozhodčího). Změny budou vyhlášeny na schůzi závodníků nebo kapitánů týmů a vyvěšením. Hlavní rozhodčí zašle zprávu ČSVL, v niž tyto změny vysvětlí. V případech, kdy jsou pravidla stanovená pevně a jsou proveditelná se rozhodčím zakazuje hlasovat o vynucování jakéhokoli ustanovení těchto pravidel.

1.3 Drogové testy: Všichni závodníci musí dát svůj souhlas, že se podřídí dopingovým testům. Konkrétní pravidla a postupy provádění dopingové kontroly budou podrobně uvedena v Lékařských předpisech Mezinárodní federace vodního lyžování nebo na ČSVL.

1.4 Nesportovní chování: Závodníci (nebo jejich zástupci) nebo funkcionáři, kteří se chovají nesportovně nebo svým chováním mohou poškodit pověst ČSVL, CWWC nebo IWWF, a to jak na závodišti tak i mimo něj, před závodem, během závodu nebo po jeho ukončení, mohou být diskvalifikováni z celé soutěže nebo její části, včetně již proběhlých závodů. Veškeré přestupky lze rovněž trestat diskvalifikací celého družstva. K nesportovnímu chování patří zejména: používání vulgárních výrazů na veřejnosti, vztekání se na veřejnosti, jízda bez využití svých plných možností, nedostavení se na určené závody nebo neúčast ve stanovených funkcích, konzumace alkoholu před závodem nebo během závodu, užívání zakázaných látek, soutěžení pod falešnou záminkou, zatajení důležitých úrazů nebo zdravotních problémů. Vyvracování a zpochybňování výsledků bez podání protestu.

1.5 Tato pravidla vycházejí z mezinárodního formátu a jsou platná s drobnými úpravami na všech mezinárodních závodech registrovaných u CWWC.

 

2 BEZPEČNOST

2.1 Hlavní rozhodčí zvolí jednoho rozhodčího bezpečnostním komisařem, jenž před závodem zkontroluje vybavení jezdců a bezpečnost překážek.

2.2 Všichni závodníci musí mít na sobě záchranné vesty, které ho budou nadnášet nad hladinou v případě bezvědomí.

2.3 Na všech závodech pod záštitou ČSVL musí být k dispozici v záchranném člunu plavčík. Organizátor je dále povinen nahlásit konání akce na nejbližší jednotku záchranné služby, v případě potřeby bude tato informována o potřebě výjezdu.

2.4 Záchranný člun musí být na vhodném místě, aby mohl pomoci zraněným závodníkům.

2.5 Všichni účastníci jezdí na vlastní nebezpečí, což potvrdí podpisem na prohlášení, které je součástí přihlášky na každý jednotlivý závod.

2.6 Na trati musí mít závodníci vždy nasazeny a řádně upevněny helmy.

2.7 Vlastník závodiště se maximálně vynasnaží, aby překážky nepoškodily prkna závodníků. Hlavní zodpovědnost však spadá na závodníky. Když se zjistí, že je překážka poškozená, vynasnaží se majitel závodiště ji co nejrychleji opravit a informuje závodníky o všech potencionálních problémech na překážce.

 

3 KATEGORIE / ROZDĚLENÍ

3.1 Přihlášení na závody bude striktně rozděleno podle věku s výjimkou kategorie open.

3.2 Aby mohla být vyhlášena kategorie open, musí v ní být minimálně 6 závodníků; to neplatí o ostatních kategorií, kde postačí 4 závodníci.

3.3 Kalkulátor zkontroluje všem závodníkům registrační průkazy, aby si ověřil dosažení stanovené věkové hranice.

3.4 Věkové kategorie Závodníci jsou řazeny do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v aktuálním roce. Děti: do 12 let Junioři muži a junioři ženy: 13 – 16 let Open muži a open ženy: bez věkové hranice Masters muži a masters ženy : od 30 let

3.5 Starty ve dvou kategoriích v jednom závodě nejsou dovoleny. S výjimkou kategorie OPEN (tzn. závodník startuje ve své vlastní věkové kategorii a zároveň v kategorii bez omezení věku – OPEN). Tato výjimka však musí být odsouhlasena hlavním rozhodčím a pořadatelem a být s dostatečným časovým předstihem ohlášena a vyvěšena.

 

4 SYSTÉM ROZJÍŽDĚK/ ZÁVODNÍ POŘADÍ

4.1 Závody využívají systém rozjížděk nebo jsou řazeni podle výsledků z předchozích závodů nebo losem nebo její kombinací. Způsob vždy stanový hlavní rozhodčí před závodem.

4.2 Všichni jezdci kategorie jedou v jedné skupině.

4.3 Počet závodníků v každé rozjížďce závisí na celkovém počtu přihlášených závodníků. Do semifinálových a finálových jízd pak postoupí určité procento závodníků z každé rozjížďky.

4.4 V závodě se může a nemusí vyhlásit poslední kolo s možností se kvalifikovat do závodu, záleží na počtech závodníků, popřípadě na povětrnostních podmínkách.

4.5 Pokud se závodník nedostaví na start, když je pro něj připraven vlek, může startér navrhnout hlavnímu rozhodčímu jeho diskvalifikaci; startér však může také přidat jednu minutu v případě nutnosti nebo nouzové situace zjištěné v době, než se závodník dostaví k jízdě. Pro případ poškozené výstroje platí pravidlo 9.5.

4.6 V případě, že byl závodník diskvalifikován nebo odstoupil, je dalšímu závodníkovi udělen čas jedné minuty ve startovním pořadí, v případě, že nebyl na startovacím mole v době diskvalifikace. Pokud bylo diskvalifikováno nebo odstoupilo více jezdců, bude čas do jízdy dalšího závodníka prodloužen o jednu minutu za každého diskvalifikovaného nebo odstoupivšího závodníka.

4.7 Pro každou kategorii postupuje do finále 8 závodníků s nejvyšším počtem bodů, které získali v semifinále. V případě, že bude závodníků více než 15 v dané kategorii může hlavní rozhodčí zvýšit počet jezdců, maximálně však na 10. V případě, že bude jezdců méně než 8 v dané kategorii, může hlavní rozhodčí snížit počet jezdců 4.

 

5 ZÁVODIŠTĚ

5.1 Trať začíná první překážkou a končí poslední překážkou v první rovince druhého kola. Jezdec může dokončit jízdu na trati do výstupového místa na vleku avšak musí se držet pod lanem a nesmí provádět žádné triky a nesmí jezdit na překážky.

5.2 Trať musí být bez překážek, kromě těch, které jsou zde umístěny pro závod.

5.3 Stanice rozhodčích musí být umístěna tak, aby z ní byl nezacloněný výhled na celou trať.

 

6 TAŽNÁ LANA

6.1 Je možné používat pouze standardní délky lan, které jsou na daném místě používány. Standardní délky lan jsou ty, která se používají pro veřejnost a při denním provozu daného vleku.

 

7 PŘEKÁŽKY

7.1 Všechny překážky na trati využívají závodníci na vlastní nebezpečí.

7.2 Pro překážky nejsou stanovena žádná omezení. Použité překážky při závodech musí splňovat bezpečnostní kriteria a měli by být umístěny tak, aby hloubka okolo překážek umožnila bezpečný dopad. Finální rozhodnutí je však na hlavním rozhodčím.

7.3 Z bezpečnostních důvodů by měl být prostor pro skokové triky nad volnou hladinou. Překážky by neměly být umístěny v oblasti, kde se předpokládají skokové triky a neměly by být nuceny skokové triky nad překážkami.

7.4 Jezdci budou posuzování stejnou měrou za skokové triky a za výkony na překážkách.

7.5 Pro používání všech překážek je vyžadováno nošení helem. Pokud závodník před překážkou upadne, musí okamžitě pustit hrazdu, jinak je diskvalifikován.

7.6 Provozovatelé vleku musí zajistit aby byly všechny překážky použité v závodu bezpečné.

7.7 Všechny překážky musí být běžně používány minimálně 14 dní před závodem. Hlavní rozhodčí se poradí s organizátory ohledně použitých překážek a jejich rozmístění. Finální rozhodnutí je na hlavním rozhodčím, ten však nenese zodpovědnost. Hlavní rozhodčí má právo vyloučit překážky z jakéhokoli důvodu, který považuje za porušení bezpečnosti. Když se při tréninku nebo při závodě zjistí, že je překážka poškozená, vynasnaží se provozovatel vleku ji co nejrychleji opravit a informuje jezdce o všech potencionálních problémech na překážce. Pokud se překážka poškodí během závodu a nelze ji rychle opravit, je odstraněna z trati a daná kategorie rozjížďky startuje znovu. Rozhodnutí o tom, zda se později překážka na trať vrátí je na hlavním rozhodčím a organizátorech. Mezi oficiálním tréninkem a vlastním závodem se nesmí měnit pozice překážek. Propozice závodu musí obsahovat nákres vleku s údaji o výšce, vzdálenosti pylonů, popis trati a vyznačené umístění a specifikace překážek. Musí být vydány nejpozději 30 dní před závody. Hlavní rozhodčí bude zapojen do přesného rozmísťování překážek před rozesíláním propozic.

 

8 VÝSTROJ

8.1 Obecně: Veškerá osobní výstroj musí být schválena hlavním rozhodčím a ředitelem pro bezpečnost.

8.2 Prkna: Jsou povoleny pouze „wakeboardy“ a „wakeskaty“. Obě prkna musí plavat. Používání kovových flosen je zakázáno.

8.3 Záchranná vesta: Všichni závodníci musí mít na sobě záchrannou vestu. Je povinností každého závodníka zajistit, aby jejich záchranná vesta splňovala tyto požadavky:
• v případě bezvědomí musí jezdce nadnášet.
• musí být zkonstruována tak, aby poskytovala dostatečnou úroveň ochrany před poškozením žeber a vnitřních orgánů.

8.4 Helmy: Jezdci na trati musí nosit vhodnou helmu. Pokud závodník projede svou jízdu bez helmy, bude diskvalifikován.

8.5 Poškozená výzbroj: Závodník nese plnou zodpovědnost za svou výzbroj. Bude-li mít závodník poškozenou výzbroj v době, kdy má startovat, budou mu přidány maximálně čtyři minuty na její opravu. V případě rozhodování, zda došlo k závadě na vybavení, má poslední slovo hlavní rozhodčí. Před vypršením čtyřminutového intervalu musí mít závodník obě nohy ve vázání. Když je závodník na vodě, a poškodí se mu výstroj, nemůže absolvovat nový pokus například při vytrženém vázání, zlomeném prkně, ztracené helmě.

8.6. Závodník bez kompletní výstroje nesmí vjet na trať.

 

9 FORMÁT

9.1 Závodníci budou posuzováni pouze ve formátu volné jízdy.

9.2 Pojedou se minimálně dvě kola, kvalifikace nebo semifinálové kolo a finálové kolo. V případě nízkého počtu jezdců v katergorii se pojedou hned finálová jízda dvoukolově.

9.3 Kolo jezdce kvalifikovaného pro poslední šanci (LCQ) lze použít, je-li to praktické, což závisí na počtu závodníků. Rozhodnutí, zda se bude konat LCQ je na uvážení hlavního rozhodčího. Tuto informaci je však hlavní rozhodčí povinen sdělit před samotným závodem na riders´ meetingu.

9.4 Viz 6.1. Každý průjezd se skládá z kombinace obrátek, grabů, rotačních triků a triků na překážkách. Závodníci mohou předvádět jakékoli triky dle svého výběru v pořadí jaké si zvolí. Bodována je pouze lepší jízda z obou jízd.

9.5 Hodnocení jízdy začíná první překážkou a končí poslední překážkou v první rovince druhého kola nebo když dráhu opustí, zahodí hrazdu nebo upadne.

 9.6. Lze použít slidy, kickery nebo jiné překážky.

 

10 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA / BODOVÁNÍ

10.1 Hodnocení bude pouze SUBJEKTIVNÍ. Nejsou žádné předem stanovené body za žádné triky a žádné povinné sestavy.

10.2 Body se udělují formou „stylových bodů“ na základě technického výkonu a dojmu.

10.3 Přiřazené body hodnotí každou jízdu jedním součtem bodů 0-100. Při výpočtu bodového ohodnocení se bere v potaz jen ta lepší ze dvou jízd. Jízda s menším počtem dosažených bodů se smaže.

10.4 Každý závodník může projet závodní trať dvakrát (dva průjezdy), kdy se každý jede zvlášť, přičemž může ukázat jakoukoli sestavu, kterou si vybere. Bude hodnocen v kategoriích subjektivních stylů, ale nakonec získá jediný kombinovaný bodový výsledek za každou jízdu. Závodníkům se doporučuje předvádět hladkou plynulou jízdu se širokou škálou triků. Každá figura by měla být předvedena co nejčistěji a co nejlépe.

Bodování:

Rozhodčí udělí každému závodníkovi maximálně 100 bodů na základně celkového dojmu z každé jízdy. Rozhodčí obodují každého závodníka v každé z těchto kategorií: Technický výkon = 50 bodů (Úroveň a rozmanitost předvedených triků – to co závodník předvedl)

Rozhodčí hledí na rozmanitost a různorodost triků v plynulé kreativní sekvenci. Z pohledu rozhodčích je lepším ten závodník, který předvádí vyváženou sérii otoček obratů, jízdu po přední hraně (toe side), zadní hraně (heel side), jízda pozadu, triky naslepo (blind) a přehazování hrazdy s použitím jak skokových triků tak i překážek. Dojem = 50 bodů (Doba letu, zvládnutí, styl a ovládání triků = jak je závodník předvedl) Jak působivá byla sestava, jak velké figury závodník předvedl. Pro překážky: Jak je závodník vyvážen a jak překážky zvládá. Rozhodčí hledí na úroveň snahy v každé předvedené figuře a na celkovou jízdu. Předvedl závodník v provedeném triku svůj osobitý styl? Trik má vyšší bodové ohodnocení v případě, že byl použit grab, shift, press apod. Jsou přistání po tricích čistá? Dobré postavení těla ve vzduchu? Jak dlouho byl v triku proveden grab a jiné? Jak plynulá byla jízdy. Pro skupinu rozhodčích bude stanoven jeden hlavní rozhodčí (rozhoduje stupeň certifikace, v případě shodných stupňů certifikace rozhodne los). Po prvním jezdci v rozjížďce udá hlavní rozhodčí rozsah pro bodování prvního jezdce. Tento rozsah poslouží jako pevná základna pro hodnocení dané rozjížďky. Divoká karta V tomto formátu nejsou žádné divoké karty.
Výpočet bodových výsledků:
Při výpočtu bodového ohodnocení se použije metoda průměrování. Bodování sestavy jezdce ve dvou kategoriích (technický výkon a dojem) se sečtou a vznikne celkové hodnocení rozhodčích. Poté se zprůměrují bodová hodnocení všech tří rozhodčích a vypočte se tak celkový bodový výsledek závodníka. Rozhodčí zajistí, aby veškeré udělené bodování na výsledkové listině bylo vynásobeno 10. Potřebné převody budou provedeny ve fázi výpočtu tak, aby byl dodržen výše uvedený systém.

10.5 Při jedné jízdě není povoleno opakovat triky a překážky (závodník může opakovat triky a překážky z první jízdy v druhé jízdě).

10.6 Žádné triky předvedené mimo dráhu nebo provedené pomocí přitažení o vodící kladku NEBUDOU hodnoceny.

10.7 Minimální počet rozhodčích je tři a jeden z nich je hlavní rozhodčí. Všichni musí být akreditováni CWWC nebo Národní federací pro národní závody (ČSVL).

10.8 Před závodem určí hlavní rozhodčí, z řad rozhodčích, bezpečnostního komisaře (viz. Bod 2.1) a z řad funkcionářů jednoho startéra a kalkulátora. Startér je odpovědný za hladký průběh startů všech jezdců a informuje hlavního rozhodčího o situaci na startu (viz. 9.5) , dále pak informuje hlavního rozhodčího o možném problému na trati (viz. 13.5). Kalkulátor je přítomen na stanovišti rozhodčích a provádí okamžité výpočty a pořadí jezdců po daném kole.

10.9 Tento formát a kritéria pro bodování a rozhodování jsou povinné pro závody registrované u ČSVL. Organizátor a skupina rozhodčích mohou rozhodnout o jiných formátech pro jiné národní a mezinárodně registrované soutěže. (např. nejlepší trik na kickeru, na překážce, nejlepší air trik). V těchto případech musí být kriteria zveřejněná nejméně 30 dnů před závodem.

10.10 Rozhodčí musí zajistit shodné podmínky pro jízdu všech závodníků.

10.11 Výsledky mohou být během závodu zveřejňovány, ale nejsou oficiální dokud nejsou dokončeny a potvrzeny hlavním rozhodčím rozjížďky. Rozhodčí je povinen ihned po vyhlášení výsledků vyvěsit tyto na tabuli a to se svým podpisem, výsledky všech závodníků a času vyvěšení. Od momentu vyvěšení běží lhůta na podání protestu.

 

11 WAKESKATE

11.1 Závody wakeskateů budou probíhat stejným formátem a se stejnými pravidly jako závody wakeboardů.

 

12 PROTESTY

12.1 Protest může podat hlavnímu rozhodčímu pouze závodník nebo zástupce družstva. Protest musí být podán písemně, musí v něm být uvedeny důvody protestu a musí být podán, pokud možno, co nejdříve, nejpozději však do 10 minut poté, co daná okolnost nastala, nebo po vyhlášení výsledků závodu.

12.2 Protesty jsou povoleny pouze v případě porušení pravidel, které mohlo mít negativní vliv na závodníka a nejen v případě, že pouze nesouhlasíte s výsledky.

12.3 Korekce chyby při výpočtu bodového hodnocení není možno považovat za důvod protestu. Pokud se takováto chyba objeví, bude co nejrychleji opravena.

12.4 Při podání protestu se platí hodnota 500 CZK. V případě uznání protestu bude tato částka vrácena. Pokud bude protest uznán jako neoprávněný, připadá částka organizátorovi závodu.

12.5 Pokud máte během jízdy důvod požadovat novou jízdu, musíte okamžitě přestat dělat jakékoli další triky a dát znamení zvednutím ruky a volně dojet ke startu. Upozorňujeme, že vada výstroje, jak je popsáno v bodu 9.5, není platným důvodem pro opakování jízdy.

12.6 Vzhledem k subjektivní povaze a duchu bodování závodu, nesmí rozhodčí, závodníci ani zástupci družstev používat k řešení sporů videozáznamy jakéhokoli typu.

 

13 ZMĚNY ROZPISU

13.1 Během závodu se mohou provádět změny rozpisu pouze kvůli počasí, podmínkám vody, bezpečnosti nebo z podobných důvodů. Změny budou oznámeny na schůzi závodníků nebo kapitánů družstev a vyvěšením a to i v případě, že dojde ke změně během závodu.

13.2 Vždy musí být dokončeny finálové jízdy každé kategorie, aby mohl být určen vítěz, a to i v případě, že rozhodčí budou muset pokračovat v závodě na jiném místě. Nebude-li možné dokončit finále, sejde se rada rozhodčích a rozhodne jakým způsobem bude závod dokončen.

 

14 CENY NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

14.1 Medaile nebo trofeje budou uděleny třem nejlepším závodníkům v každé kategorii.

14.2 Věcné ceny lze v jednotlivých kategoriích věnovat dle uvážení sponzorů.

 

15 ROZHODČÍ, FUNKCIONÁŘI A STARTÉŘI

15.1 Úrovně kvalifikace rozhodčích jsou:
– Národní 2 – rozhodčí na národních závodech
– Národní 1 – hlavní rozhodčí na národních závodech

15.2 Organizaci seminářů pro rozhodčí si stanovuje každý národní svaz. Národní federace mohou udělovat úrovně Národní 2 a 1. Úrovně Mezinárodní 2 a 1 jsou udělovány svazy jednotlivých zemí.

 

15.3 Postupovat lze vždy pouze o jednu úroveň. V některých případech u vynikajících kandidátů je možné udělit výjimku, ale nikdy to není možné na mezinárodní úroveň 1.

15.4 Snižování úrovní – pro mezinárodní úroveň 2 a 1: Pokud rozhodčí v posledních dvou sezónách nerozhodoval na mezinárodních závodech nebo na národních mistrovstvích nebo nesložil oficiální zkoušku pro odpovídající úroveň, bude jeho úroveň snížena o jeden stupeň.

15.5 Díky rychlému rozvoji tohoto sportu se musí rozhodčí zúčastnit jednoho semináře za 4 roky a to bez ohledu na zkušenosti během daného období.

 

16 ŽEBŘÍČKY

16.1 Národní bodování CWWC bude zveřejněno na www.cwwf.cz

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Water Sports Club z.s.