PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ VODNOLYŽAŘSKÉHO VLEKU

 

Provozovatel:

WATER SPORTS CLUB Z.S.
Na Václavce 1202/10
150 00 Praha 5
IČ: 22817123

 

Odpovědná osoba:

Jiří Heller

Tel.: 778500800

(dále jen odpovědná osoba)

 

Povinností každého návštěvníka areálu a jezdce na zařízení vleku je dodržovat tento provozní řád a řídit se jím.

 1. Všeobecné podmínky
 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz zařízení vleku (dále jen zařízení) a využití jízdní dráhy ve vymezeném prostoru. Veškeré prostory kolem stanic, plavební dráhu a prostor startovního mola a obsluhy dále nazýváme prostor zařízení.
 2. Tento provozní řád se vztahuje na osoby využívající zařízení k tažení po vodní hladině (dále jen účastníky), návštěvníky areálu, ale také rybáře, plavce a další osoby v areálu se vyskytující.
 3. Návštěvník zakoupením jízdného nebo permanentky uzavírá s provozovatelem přepravní smlouvu. Na základě takto uzavřené přepravní smlouvy potvrzuje, že je plně seznámen s provozním řádem a přepravními podmínkami a zavazuje se je dodržovat
 4. Účastník, návštěvník provozu zařízení a plavební dráhy je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele zařízení (dále jen provozovatel).
 5. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníka jízdy na zařízení, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele a jím pověřeným osobám (obsluze zařízení).
 6. Dodržování provozního řádu  mohou kontrolovat provozovatelem určené oprávněné osoby a státní organy ČR.  Oprávněnou osobou je každý pracovník areálu.

II Provoz zařízení

 1. Provoz zařízení pro veřejnost je v období : 4 – 10. kalendářní měsíc, podle aktuální provozní doby, která je vyvěšena v areálu nebo na webových stránkách wakechomutov.cz, nebo mimo provozní dobu na zákládě předchozí rezervace na webových stránkách wakechomutov.cz

 

 1. Přeprava na zařízení

– v areálu je vodní vlek s jízdní dráhou uzpůsobenou s ohledem na úrověn schospností jezdce od začátečníků pro velmi pokročile. Vlek je určen pro začínající i pokročilé jezdce. Začátečník musí k první jízdě vždy využít obsluhu vleku a informovat se o základech jízdy . Při jízdě na zařízení je tažen jeden až devět jezdců současně.

 1. Jízda na zařízení je možná pouze s materiálním vybavením k tomu určenému (wakeboard, wakeskate, všechny tipy vodních lyží, kneeboard).
 2. Provozní rychlost zařízení je uzpůsobena na 30 Km/h.
  Pro jízdu osob do 16-ti let je nutná přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby vykonávající nad nimi dohled (učitel, vychovatel, instruktor).
 3. Jízdu na zařízení provozuje každý jezdec na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plovací vestou a helmou
 4. Jízda na zařízení začíná ze startovního mola, kde jsou všichni jezdci povinni dbát pokynů obsluhy
 5. Z jízdy na zařízení jsou vyloučeni jezdci pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vyloučení z přepravy provede obsluha vleku. V případě, že obsluha nerozpozná aktuální stav jezdce, nenese provozovatel, ani obsluha odpovědnost  za způsobené škody a další následky způsobené jezdcem pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 6. Zařízení nelze provozovat za nepříznivých povětrnostních podmínek (bouřka)

 

III. Jízdné

 1. Zakoupením jízdného (permanetky) se jezdec zavazuje respektovat nejen tento provozní řád, ale i pokyny, doporučení a omezení obsluhy vleku. Provozovatel si vyhrazuje právo z jízdy vyloučit každého účastníka, který porušuje provozní řád a nerespektuje pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsluhy vleku.

 

 1. Dělení a forma jízdného:

Permanetka jednotlivec:

 • opravňuje k jízdě jednotlivce, který permanetku zakoupil a je nepřenosná
 • junior 3 – 17,99 let, dospělý 18 a více let

 

Pronájem celého zařízení:

 • opravňuje osobu která pronájem uhradila určit osoby, které vlek mohou využívat
 • provozovatel neumožní jiným osobám využít zařízení.
 • pronajmout lze libovolný počet hodin a zařízení dostupných v areálu 

Provozovatel si vyhrazuje právo na další typy jízdného. (skupiny, akce, atd.) 

Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku vyvěšeném v areálu nebo na stránkách wakechomutov.cz

Kontrola úhrady jízdného je prováděna na startovním mole obsluhou pomocí jízdenky umístěné na levém zápěstí.

V ceně jízdného je zapůjčení helmy a vesty. Další typy vybavení mohou být zapůjčeny za podmínek uvedených v provozním řádu půjčovny. 

 1. Možnosti zakoupení jízdného a jeho úhrady:
 • na pokladně v areálu s platbou v hotovosti nebo platební kartou
 • zakoupením dárkového poukazu
 • při provedení rezervace v online rezervačním systému wakechomutov.cz, uhráda přes platební bránu Comgate, čerpáním kreditu, permanentky, nebo dárkového poukazu. 
 1. Reklamační řád:
 • Water Sports Club z.s.  poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd),  je kupující povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na info@wakechomutov.cz nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Water Sports Club z.s., Na Václsvce 1202/10, 150 00 Praha 5. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Water Sports Club z.s. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Water Sports Club z.s.  potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle Water Sports Club z.s. formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu.
 1. Odstoupení od smlouvy a storno podmínky při nákupu dárkového poukazu
  Nákup dárkového poukazu není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, Water Sports Club z.s. neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu, ani náhradní plnění. 
 1. Oprávněná osoba má právo vykázat jezdce bez náhrady nominální ceny jízdného zejména v případech:
 • jezdec je zjevně podnapilý, nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek
 • jízdec opakovaně nedordržuje pokyny obsluhy
 • v případě hrubého porušení provozního nebo návštěvního řádu
 1. V případě nemožnosti čerpat službu z důvodu:
  – vyšší moci má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje náklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby.
  – na straně provozovatele má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. 
 1. Jízda na překážky
 1. Jízda na překážky je výhradně na vlastní nebezpečí
 2. Na překážky je přísně zakázáno jezdit na lyžích zapůjčených od provozovatele vleku.
 3. Přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami a umisťovaní dalších předmětu do jízdní dráhy. Tuto činnost má výhradně na starosti provozovatel!!!
 4. Jezdci nesmí přeceňovat své možnost, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat helmu a vestu
 5. Osoby mladší 15ti let mohou užívat park s překážkami jen pod dohledem zákonného zástupce, nebo osoby vykonávající nad ní dohled (učitel, vychovatel, instruktor,trenér).
 6. Provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za škody, úrazy a zranění vzniklé na překážkách a provádění dalších triků z vody
 7. Všichni jezdci na překážkách jsou povinni respektovat pokyny a nařízení obsluhy
 8. Jízda na překážky je pro všechny zdarma
 9. Provozovatel je oprávněn zakázat jízdu na překážky komukoliv, kdo nebude respektovat pokyny obsluhy
 10. V případě pádu jezdce na překážce nebo při provádění triků z vody je jezdec povinen ihned po pádu zvednout ruku a dát tak najevo obsluze, že je v pořádku a nepotřebuje pomoc. 
 1. Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2017

V Chomutově  dne 20. 03. 2017

Zpracoval: Jiří Heller – předseda spolku